Skupina kořenových systémů
a mykorhizní symbiózy

Zájmy

Naše malá skupina se zabývá vším, co se odehrává v podzemí obhospodařovaných luk a týká se vyšších rostlin nebo jejich symbiontů (především arbuskulárních mykorhizních hub).

 

Pracujeme hlavně (ale ne jenom) na lokalitě Zvíkov u Lišova, kde máme dlouhodobě pronajatou louku a mnoho let udržujeme terénní pokus, ve kterém měníme zastoupení trav a dvouděložných druhů v porostu.

 

Nabídka témat

Nabízíme následující témata bakalářských prací nebo magisterských diplomových prací.

(1) Jak fenologie vybraných lučních druhů závisí na okolní vegetaci?

Tato práce se zabývá fenologií - tedy časovým harmonogramem, podle kterého jednotlivé druhy kvetou a plodí. Sledování by probíhalo na našich trvalých plochách u Zvíkova. V nich se mohou např. dvouděložné byliny vyskytovat buď bez nebo spolu s trávami a podobně trávy jsou tam přítomny buď v travních plochách nebo v plochách se směsí trav a dvouděložných druhů. Zejména u dvouděložných druhů lze očekávat, že jejich uvolnění z kompetice s trávami změní to, kdy kvetou a jak moc kvetou.

Těžiště práce je v terénu ...

 

(2) Rozložení kořenů v půdním profilu louky v závislosti na složení rostlinného společenstva

Různé druhy rostlin prorůstají svými kořeny do různé hloubky půdy. Nás ale v tomto projektu zajímá nejen to, jak se liší mezi sebou jednotlivé druhy, ale jak hloubku kořenění ovlivňuje i kompetice mezi travami a dvouděložnými rostlinami. V trvalých plochách na Zvíkově se budou odebírat půdní sondy, ze kterých bude třeba izolovat kořeny, určit jejich množství a případně i to, k jakému druhu patří (pomocí molekulárních metod).

Odběry v terénu, separace kořenů z půdy, poznání morfologie kořenů vybraných druhů, případně příprava pro molekulární zpracování (next-generation sequencing)

 

(3) Rozvoj arbuskulárních symbiotických hub v kořenech semenáčků lučních rostlin v závislosti na okolních druzích

Zde se zaměříme na jeden či několik málo druhů rostlin a u jeho semenáčků, vysazených do přirozeného (či modifikovaného) lučního porostu budeme sledovat, jak se mění spektrum arbuskulárních hub, které vstupují do symbiotického vztahu s rostlinami v jejich kořenech, v závislosti na druhu rostliny, na okolním porostu a případně na stáří semenáčku.

Výsadba, sledování a odběry v terénu, mikroskopování hub v kořenech, případě molekulární analýza hub v kořenech; lze doplnit také skleníkovým experimentem

 

Tým

Majka Šmilauerová

(majka@prf.jcu.cz)

luční společenstvo nad i pod zemí, mykorrhizní symbióza, anatomie a morfologie kořenů

Blanka Divišová

laborantka - zpracování odebraného materiálu, práce v terénu, barvení arbuskulárních hub v kořenech

Petr Šmilauer

(petrsm@jcu.cz)

mykorrhizní symbióza, analýza dat

Jiří Košnar (v rámci projektu GAČR)

molekulární metody studia kořenů a arbuskulárních hub

 

Publikace

Vybrané publikace se zaměřením na kořeny a arbuskulární houby najdete tady.